POLITIKKER

Her kan du se vores politikker.

POLITIKKER

Se vores politikker herunder

Alkoholpolitik
Da vi må erkende, at alkohol er en del af vort samfund, finder vi det på sin plads, at vi i Ølholm Boldklub (ØB) har en alkoholpolitik. Vi mener, at vi som forening med kontakt til mange unge mennesker, har et ansvar for, at børn og unge får et fornuftigt forhold til alkohol.

Det er bestyrelsens holdning, at trænere og øvrige ledere i ØB kan være med til at præge børns opfattelse af, hvad et fornuftigt forhold til alkohol er.

Da det ved lov er forbudt at sælge alkohol til unge under 18 år, vil ØB i samarbejde med Langskov hallen arbejde for, at unge under 18 år ikke kan købe alkohol i Langskov hallens Cafeteria.

Unge under 18 år må IKKE indtage alkohol på Ølholm stadions arealer i forbindelse med udførelsen af en aktivitet under ØB. Der må heller ikke sælges alkohol til unge under 18 år i forbindelse afholdelse af diverse festarrangementer, f.eks. foldboldafslutningsfest og byfest.

Hvis man i ØB-regi er til et stævne i en anden by, er det også vigtigt, at man overholder den arrangerende klubs alkoholpolitik. Bestyrelsen forventer naturligvis, at ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe lederne har et ansvar for medlemmer af ØB. Samme forventning har bestyrelsen til både ledere og medlemmer ved stævner, på ture og lignende samt under transporten i f.eks. bus eller tog.

Hvis man som chauffør har med børne- eller ungdomsmedlemmer at gøre, henstiller vi til, at al alkoholindtagelse undlades. Dette gælder selvfølgelig også andre, der kører – herunder forældre. HUSK: Spirituskørsel politianmeldes.

ØB vil under ingen omstændigheder tolerere brug eller salg af doping eller narkotiske stoffer blandt klubbens medlemmer. Hvis ØB får kendskab til brug eller salg af doping eller diverse narkoprodukter, er det lig med eksklusion af ØB. Ved enhver overtrædelse om brug af stoffer, rettes der henvendelse til SSP og salg af stoffer anmeldes til politiet.

ØB forventer, at ØB-ledere, medlemmer samt forældre alle har et fælles ansvar. Endvidere forventes, at det er legitimt, at viden om overtrædelse af klubbens politik for alkohol, doping samt stoffer, gives videre til klubbens ledelse.

Al overtrædelse af ovenstående politik skal forelægges ØB’s bestyrelse og repressalier heraf træffes helt og holdent af ØB’s bestyrelse.

Ovenstående alkoholpolitik tiltrædes af den samlede bestyrelse. Det er bestyrelsens hensigt, at politikken evalueres en gang om året med henblik på at vurdere, om politikken overholdes og virker efter hensigten.

Pædofili politik
Ølholm Boldklub indfører politik om pædofili af flere årsager. For det første af hensyn til foreningens børn og unge, så alle føler, det er trygt at sende børn og unge til idræt i Ølholm Boldklub. For det andet skal trænere og ledere kunne føle sig sikre.

Vi ønsker ikke på nogen måde at gøre dette for at mistænkeliggøre ØB’s trænere og ledere. Vi vil med denne politik tilkendegive, at klubben med dette initiativ ikke tolererer overgreb og krænkelser af unge. Forældre kan trygt sende deres børn til idræt i Ølholm Boldklub, da vi gør, hvad vi kan og skal for at skabe trygge rammer.

Om pædofili:

Seksuelle overgreb mod børn er et emne, som kan være svært at nærme sig, og et område som nemt vækker meget stærke følelser.

Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn indenfor idrætten handler også om udviklingen af et foreningsliv, hvor forebyggelsesarbejdet også omfatter børnenes forældre.

Det handler også om udvikling af et foreningsliv, hvor træneren og andre griber ind over for enhver form for personlige overgreb.

Vi har delt politikken op i følgende afsnit:

· Forebyggelse og gode leveregler. Hvad betyder politikken i praksis?

· Mistanke om overgreb. Her findes råd om, hvordan vi skal håndtere rygter og mistanker om pædofili

· Konstateret overgreb. En handlingsplan for, hvad vi i Ølholm Boldklub skal og vil gøre, hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb

Det er vigtigt at slå fast, at pædofile ingen særlige kendetegn har – og der er heller ingen sikre tegn, som kan fortælle, at et barn sandsynligvis har været udsat for et seksuelt overgreb.

Man er henvist til sin intuition og sin sunde fornuft og også på dette område er opmærksomhed et nøgleord. Det er stadigt vigtigt, at der i Ølholm Boldklub fortsat er plads til knus, kram, trøst og jubel sammen med børnene.

Forebyggelse og gode leveregler:

Det er i Ølholm Boldklub obligatorisk at tjekke alle børne- og ungdomstrænere/ledere for evt. pædofilidomme. Det vil sige trænere og ledere, der har med unge under 15 år at gøre. I Ølholm Boldklub udpeges 2 personer, der indhenter og behandler straffeattesterne. Hovedbestyrelsen udpeger de 2 personer. Det er vigtigt at vide, at en børneattest indeholder personoplysninger og skal derfor behandles efter reglerne i persondataloven.

Man kan i Ølholm Boldklub ikke være tilknyttet foreningen som træner eller leder uden at underskrive samtykkeerklæring til, at Ølholm Boldklub kan få adgang indhentning af børneattest fra kriminalregistret.

For eksisterende ledere og trænere over 15 år foretages der årlig forespørgsel.

For nye ledere og trænere over 15 år, skal der foretages en forespørgsel straks.

Til det brug for forespørgsel oplyses fulde navn, adresse og cpr. nr.

Blank attest (negativ attest): Modtages børneattesten blank retur fra kriminalregistret, betyder det, at personen ikke har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn. Blanketten opbevares af de udvalgte personer og må ikke videregives.

Positiv attest: En positiv attest betyder, at den involverede person har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn. Den involverede person får straks at vide, at vedkommende er uønsket som leder eller træner i Ølholm Boldklub. Er der i ansættelseskontrakten aftalt, at børneattesten kan overdrages til foreningens hovedorganisation, bliver attesten overdraget. Tillader ansættelseskontrakten ikke denne overdragelse, destrueres attesten snarest efter modtagelsen, fordi en positiv attest indeholder oplysninger om seksuelle og strafbare forhold.

Indhentning af børneattest kan dog ikke stå alene, men bør følges op af drøftelser omkring emnet.

Nogle få, enkle leveregler for omgangen mellem klubbens ledere, trænere og medlemmer er en af de mest effektive måder at forebygge seksuelle overgreb på. Samtidig kan de dæmme op for adfærd, der virker krænkende, men ikke er strafbar.

I forhold til den daglige adfærd foreslås nogle få leveregler som:

· Der skal altid være to voksne ledere med på klubbens ture, og ingen voksne sover i samme seng som børnene.

· Klubbens trænere og ledere går ikke i bad sammen med børnene.

· Ingen trænere eller ledere inviterer børn med hjem privat, uden at forældrene er orienteret, og der er to voksne til stede.

· Man skal undgå seksuelt krænkende bemærkninger, og kun berøringer i tilknytning til idrætten er tilladt. Dvs. i forbindelse med instruktion, jubel eller trøst.

· På det overordnede plan bør klubben udvise åbenhed og udsende et signal om, at man altid kan komme til klubbens ledelse, hvis man har mistanke om et overgreb eller blot mener, at den almindelige adfærd i klubben bør diskuteres.

· Mobiltelefoner må ikke medbringes i omklædningsrum

Mistanke om overgreb:

Vær opmærksom:

· Om en træner eller leder har en tendens til at isolere sig med et eller flere børn

· Om en træner eller leder har børn overnattende

· Om en træner eller leder har børn, der kommer i hjemmet

· Om en træner eller leder er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn

· Om en træner eller leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træning

· Om en træner eller leder altid har en forklaring på hvorfor lige netop han (eller hun) ikke behøver følge de fælles spilleregler

Alt dette kan man være opmærksom på – og observere – uden at komme til at tænke på pædofili. Og uden at der er grund til at tænke på pædofili.

Modsat kan man have en vedvarende følelse af, at “her er noget galt” eller måske høre et rygte eller en bemærkning, som gør at man bærer på en mistanke, man ikke kan ryste af sig.

I en sådan situation kan man gå frem efter følgende punkter:

· Overvej situationen grundigt. Saml dine tanker og skriv evt. ned, hvad du har set eller hørt.

· Kontakt foreningens formand eller næstformand. Vær diskret. Det er herefter formanden, som har ansvar for, hvad der videre skal ske.

· Formanden kan vælge at søge vejledning hos politiet, i kommunens socialforvaltning eller hos amtskommunen. I alle tilfælde kan det ske, uden at der nævnes navne. Politiet kan vejlede om, hvad man bør være opmærksom på før en evt. politianmeldelse – og hvad der vil ske, hvis sagen anmeldes formelt.

Kommuner og amtskommuner har i alle tilfælde pligt til at yde rådgivning og kan være en væsentlig støtte.

· Formanden kan vælge at orientere den mistænkte. Det vil i langt de fleste tilfælde være en god idé, medmindre der er tale om åbenlyse misforståelser. Den mistænkte har krav på at vide, at bestyrelsen er ved at undersøge et rygte eller en mistanke. Og bestyrelsen har naturligvis brug for at kende den mistænktes reaktion. Der vil altid være to om en sådan samtale. Det kan forebygge senere misforståelser om, hvad der er sagt og ikke sagt. Samtalen afsluttes med en klar konklusion og klare aftaler om, hvad der videre skal ske. I mange tilfælde vil konklusionen være, at bestyrelsens repræsentanter har brug for et døgn eller to til at overveje situationen, og at man derefter vil vende tilbage. Der skal foreligge skriftligt referat.

· Det tages stilling til, hvad der videre skal ske. Er der brug for flere samtaler? Er der tale om misforståelser eller rygter? Er der grundlag for en politianmeldelse? Uanset konklusionen bør såvel den mistænkte som den, der oprindeligt henvendte sig, orienteres om beslutningen. Hvis der er tale om misforståelser eller rygter, må bestyrelsen diskutere, hvordan rygterne bedst muligt manes i jorden. Samtidig må bestyrelsen diskutere, om mistanken i sig selv giver anledning til at justere samarbejdet med den pågældende. Er der skabt et “dårligt klima”, som bestyrelsen nødvendigvis må forholde sig til, eller er det muligt at “lukke sagen” og fortsætte samarbejdet af de tidligere aftalte linier.

· Hvis der er grundlag for en politianmeldelse, bør bestyrelsen foretage anmeldelse hurtigst muligt. Barnets forældre skal naturligvis have besked om anmeldelsen og gøres opmærksom på, at de kan søge hjælp hos kommunens socialforvaltning.

· Hvis bestyrelsen vælger at foretage politianmeldelse, bør foreningens voksne/forældre med tilknytning til afdelingen også orienteres. Der vil være brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Orienteringen kan finde sted på møder, gennem breve – eller ved forskellige kombinationer heraf.

· Det er formanden for Ølholm Boldklub, der udtaler sig til pressen, og at det aftales klart, at alle andre henviser til pågældende. Ved interviews med journalister bør man sikre sig ret til at gennemlæse artiklen forud for trykning – med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser.

Konstateret overgreb:

Hvis en træner, instruktør, leder, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil, anbefales følgende:

· Underret forældrene til barnet eller børnene

· Kontakt straks foreningens formand eller et andet bestyrelsesmedlem, som bestyrelsen har meddelt har et særligt ansvar for dette område

· Undlad at tale med andre om sagen – heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater.

Herefter bør formanden/bestyrelsen gå frem efter følgende punkter:

· Skaf overblik over sagen, kontakt politiet og foretag anmeldelse. Orienter børnenes forældre om anmeldelsen og gør opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder.

· Underret de sociale myndigheder.

· Udpeg en person med indsigt i sagen, som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.

· Voksne/forældre med tilknytning til afdelingen orienteres. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Understreg, at der er udpeget én presseansvarlig, og at alle andre bør afstå fra at udtale sig til pressen. Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan hente hjælp og få svar på spørgsmål hos.

· Tag stilling til hvem som skal orienteres på et møde, og hvem som kan orienteres pr. brev.

Vedligeholdelse af politikken

Tørring Idrætsforening og Ølholm Boldklub har vedtaget identiske politikker. Hensigten er, at politikkerne i de to foreninger skal være ens, fordi de to foreninger har fælles hold. De to foreninger forpligter sig derfor til at kontakte den anden forening, hvis der planlægges revision af denne politik.

Denne politik er vedtaget af en samlet bestyrelse.

Ølholm, august 2005

De 10 forældrebud

1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.

2. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.

3. Giv opmuntring i både med- og modgang. Giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.

4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.

5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.

7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.

8. Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.

9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv end lyst og engagement.

10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig.